Általános szerződési feltételek

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.naturagastro.sk, ktorého prevádzkovateľom je Tomáš Pohori, IČO: 40058328,
DIČ: 1020094823, IČ DPH:  SK1020094823 so sídlom Kamenný Most 499, 943 58 Kamenný Most a miestom podnikania Kamenný Most 499, 943 58 Kamenný Most zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, číslo živnostenského registra:

404-18892. Email: info@naturagastro.sk, tel. č.: 0905 803 749  . 
1.2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. 
1.3. Obchodné podmienky nie sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim – podnikateľom na strane druhej. Vzťahy založené takouto kúpnou zmluvou sa riadia výhradne zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom ako kupujúcim.
2.2. Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim – podnikateľom.
2.3. Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ ako kupujúci na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie (e-mail, mobilný telefón). Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.
2.4. Tovarom sa rozumie predmet spotrebiteľskej kúpnej zmluvy.
2.5. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
2.6. Kupujúci – spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
2.7. Kupujúci – podnikateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje Tovar za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.naturagastro.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“, ktorá sa zobrazuje v detailnom pohľade na tovar. Ďalej môžete pokračovať v nákupe alebo prejsť do pokladne. Po ukončení nákupu kliknete v pravom hornom menu na „Obsah košíka“. Košík môžete buď vysypať alebo prejsť do pokladne. Prihlásite sa alebo vyplníte kontaktné údaje, zvolíte spôsob prepravy a platby, odsúhlasíte obchodné podmienky a kliknete na tlačidlo „Odoslať“. Prípadne pred odoslaním napíšete k objednávke poznámku.
3.2. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.naturagastro.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.naturagastro.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Na e-mailovu adresu, ktorú ste zadali, Vám príde potvrdzovacia správa s podkladmi pre platbu, informáciami o výške nákladov spojených s dodaním tovaru, či potvrdenie objednávky dobierkou. (pokiaľ e-mail nepríde stala sa chyba a prosím v takom prípade nás kontaktuje buď telefonicky prípadne cez email). Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu. 
3.4. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
3.5. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

4. Ceny

4.1. Predávajúci je platcom DPH. Ceny jednotlivých tovarov sú uvádzané vrátane všetkých ostatných daní. Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny.
4.2. Konečná cena tovaru je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
4.3. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

5. Platobné podmienky

5.1. Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:
• na dobierku 

6. Dodacie podmienky

6.1. Ceny pre doručenie tovaru Slovenskou poštou ( poštovné ):

 • Cena za dopravu 4,99 € do 10kg
 • Príplatok za dopravu krehkého tovaru 2,40€
 • V prípade  objednávky nad 150,-€ doprava zdarma
 • Príplatok za dobierku 1,44€


6.2. Dodacia lehota je u každého tovaru odlišná. Termín dodávky tovaru alebo odberu Tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. 
6.3. Vo všeobecnosti je dodacia doba od 7 do 14 dní od dátumu overenia objednávky.
6.4. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovaru nie sú na sklade a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V takomto prípade Vám obratom oznámime predpokladaný čas čakania na dodanie objednaného tovaru.
6.5. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak predávajúci zistí narušenie obalu balenia či zásielky po neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

7. Záruka, záručný list

7.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak na predávanom tovare , jeho obale alebo návode k nemu pripojenom je vyznačená lehota na použitie kratšia ako 24 mesiacov, záručná doba bude totožná s dátumom uvedeným na tovare , jeho obale alebo návode k nemu pripojenom.
7.2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

7.3. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

8. Zhoda s kúpnou zmluvou

8.1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní Tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

9. Reklamácia a jej uplatnenie

Dôležité upozornenie!

V prípade reklamácie, ak tovar bol dodaný Slovenskou poštou, a ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, reklamácia môže byť uznaná len v prípade, že reklamácia sa podá na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky a súčasne je potrebné predložiť poškodenú zásielku aj s obalom (vrátane vnútorného obalu). Súčasne pošlite informáciu o podaní reklamácie na info@naturagastro.sk.

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré Tovar pri prevzatí kupujúcim. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej čiastočného alebo úplného spotrebovania, opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.
9.2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
9.4. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
9.5. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
9.6. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
9.7. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
9.8. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle kupujúci Tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:

Natura Gastrocentrum

Kamenný Most 211, 943 58 Kamenný Most

email: info@naturagastro.sk

telefon: +421 905 803 749

9.9. Kupujúci, ktorý uplatňuje nároky z vád tovaru, presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Kupujúci zároveň oznámi kontaktnú adresu (adresa, e – mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
9.10. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci pri uplatnení reklamácie Doklad o kúpe preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“, ak bol predávajúcim vystavený, a to s vyplneným dátumom predaja, rozsahom a podmienkami záruky a dokumentáciou k Tovaru a všetky jeho súčasti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list nebude predávajúcim akceptovaný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách Tovaru súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru.
10.2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Tovar alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie Tovaru k nemu), ktorý kupujúci uhradil za Tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak Tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho:

Natura Gastrocentrum

Kamenný Most 211, 943 58 Kamenný Most

10.3. V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ). 
10.4. Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: 
a) predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
b) tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania ( najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, bez pôvodného originálneho obalu ).

11. Alternatívne riešenie sporu

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49/A, 950 50 Nitra 1, te.: 037/77 20001, e-mail: nr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

12. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.naturagastro.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platnej zmluvy vo výške 8 EUR.

13. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@naturagastro.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná v jeho mieste podnikania.

14. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. : 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č.: 048/4124 693, bb@soi.sk .

15. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.naturagastro.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13. 12. 2021.

Na stiahnutie:

 1. Formulár na vrátenie tovaru
 2. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy
0
  0
  Az Ön kosara
  Már csak 175,00  , és a kiszállítás ingyenes.
  Az Ön kosara üresVissza az áruházba
   Calculate Shipping